ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ເບິ່ງວິທີການເຊື່ອຟັງຂອງ ສຸຕາ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ໃນການກັບຄືນໄປບ້ານທີ່ຊາວຮິນດູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວອອກໄປ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວແຕ່ຜູ້ຊາຍທີ່ກຽດຊັງລາວ.