Sada Zumuncin Iyali

Karin farko-abada na daidaita kalma-da-kalma na bishara ta wurin amfani da labari na asali a zaman rubutunsa - gami da Linjilar Matta, Markus, Luka, da Yahaya - yana bayyana sabon haske a kan daya daga cikin rubuce-rubucen tarihi mafi mahimmanci.

Kashi/Sassa

 • Bisharar Matta (3h 9m)

  Bisharar Matta shine mafi mashahurin Bishara a mafarin karnin Kirista. An rubuta shi ga al'ummar Kirista yayin da ta fara rabuwa daga duniyar Yahudawa... more

 • Bisharar Markus (2h 3m)

  Bisharar Markus ya kawo asalin labarin Yesu akan allo ta wurin amfani da kalmomin Bisharar a matsayin rubutun sa, kalma da kalma. Shirin Lumo ne ya yi... more

 • Bisharar Luka (3h 24m)

  Bisharar Luka, fiye da kowanne, ya dace da rukunin tarihin rayuwa. Luka, a matsayin "mai bada labari" na abubuwanda suka faru, yana ganin Yesu a matsa... more

 • Bisharar Yahaya (2h 40m)

  Bisharar Yahaya ita ce farkon da aka taba yin fim did rubutun Littafi Mai-Tsarki kamar yadda aka rubuta shi a zahiri. Yin amfani da labarin Yesu na as... more