Sada Zumuncin Iyali

Karin farko-abada na daidaita kalma-da-kalma na bishara ta wurin amfani da labari na asali a zaman rubutunsa - gami da Linjilar Matta, Markus, Luka, da Yahaya - yana bayyana sabon haske a kan daya daga cikin rubuce-rubucen tarihi mafi mahimmanci.

Kashi/Sassa

  • Bisharar Luka (3h 38m)

    Bisharar Luka, fiye da kowanne, ya dace da rukunin tarihin rayuwa. Luka, a matsayin "mai bada labari" na abubuwanda suka faru, yana ganin Yesu a matsa... more