ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Pierwsza w historii adaptacja Ewangelii, w której za scenariusz posłużył oryginalny tekst - Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana - rzuca nowe światło na jeden z najświętszych tekstów historii.

ຕອນ

 • Ewangelia Mateusza (3h 9m)

  Ewangelia Mateusza była najpopularniejszą Ewangelią pierwszych wieków chrześcijaństwa. Została napisana dla wspólnoty chrześcijańskiej, która zaczynał... more

 • Ewangelia Marka (2h 3m)

  Ewanelia Marka przenosi oryginalną narrację Jezusa na ekran, używając tekstu Ewangelii jako scenariusza, słowo po słowie.Film zrealizowany przez Lumo ... more

 • Ewangelia Łukasza (3h 24m)

  Ewangelia Łukasza bardziej niż jakakolwiek inna, pasuje do kategorii starożytnej biografii. Łukasz, jako "narrator" wydarzeń, widzi Jezusa jako "Zbawi... more

 • Ewangelia Jana (2h 40m)

  Ewangelia Jana to pierwsza w historii sfilmowana wersja tekstu biblijnego w takiej formie, w jakiej został on napisany. Ten głęboki i olśniewający fil... more