Sada Zumuncin Iyali

Karin farko-abada na daidaita kalma-da-kalma na bishara ta wurin amfani da labari na asali a zaman rubutunsa - gami da Linjilar Matta, Markus, Luka, da Yahaya - yana bayyana sabon haske a kan daya daga cikin rubuce-rubucen tarihi mafi mahimmanci.

Kashi/Sassa

  • Bisharar Markus (2h 20m)

    Bisharar Markus ya kawo asalin labarin Yesu akan allo ta wurin amfani da kalmomin Bisharar a matsayin rubutun sa, kalma da kalma. Shirin Lumo ne ya yi... more