Шаңарақ дослығы

اولین اقتباس کلمه به کلمه از اناجیل با استفادۀ نسخۀ اصلی ،به همان شکل مطابقت دارد - از جمله انجیل های متی مرقس، لوقا و یوحنا - نور تازه ای را بر یکی از مقدس ترین متون تاریخ می افکند.

Эпизодлар

 • انجیل متی (3h 9m)

  انجیل متی مشهورترین انجیل در قرون اولیه مسیحی بود. با آغاز جدا شدن از دنیای یهود، برای یک جامعه مسیحی نوشته شده است. انجیل متی تمام تلاش خود را می کن... more

 • انجیل مرقس (2h 3m)

  انجیل مرقس که توسط "پروژۀ لومو" فیلمبرداری شده است و روایت اصلی زندگی عیسی مسیح را با استفاده از نسخۀ انجیل به عنوان متن، کلمه به کلمه به تصویر درمی آ... more

 • انجیل لوقا (3h 24m)

  انجیل لوقا، بیش از هر چیز دیگری، در زمرۀ یک زندگینامۀ کهن قرار می گیرد. لوقا، به عنوان "راوی" وقایع، عیسی را "نجات دهندۀ" همۀ مردم می داند، که همیشه د... more

 • انجیل یوحنا (2h 40m)

  انجیل یوحنا اولین نسخۀ فیلمبرداری شده از متن کتاب مقدس است، همانطور که در حقیقت نگاشته شده است. این فیلم عمیق و خیره کننده با استفاده از روایت اصلی خو... more