ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Маҷмӯаи Инҷил

Инҷили Марқӯс достони аслии Исоро бо истифода аз матни Инҷил ҳамчун навиштаи худ, калима ба калима ба экран меорад. Аз ҷониби лоиҳаи Lumo ба навор гирифта шудааст.