ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

אוסף גוספל

� גוספל של מארק �ביא את הנרטיב המקורי של ישו למסך באמצעות נוסח גוספל כמילה למילה בתסריט שלו. צולם על ידי פרויקט לומו.