ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Bộ Sưu Tập Phúc Âm

Phúc Âm Mark được quay bởi Dự án Lumo, đưa câu chuyện gốc của Chúa Giê-Xu lên màn ảnh bằng cách sử dụng văn bản Phúc Âm làm kịch bản, từng chữ một.