ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੇਹੀ

ਦਾ ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ ਸੀਰੀਜ਼

Bir İnanç Meşalesi - Jim Elliot gençliğini Müjde'yi hiç duymamış olanlarla paylaşmaya hazırlamakla geçirdi. Öyle ki hiçbir şey onu Ekvador ormanlarında karşılaştığı tehlikelere hazırlayamazdı. Uzak Waodoni...