فامیل دوست

اولین اقتباس کلمه به کلمه از اناجیل با استفاده از روایت اصلی به عنوان فیلمنامه آن - از جمله اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا - نور جدیدی بر یکی از مقدس ترین متون تاریخ می افکند

قسمت ها

  • انجیل مرقس (2h 24m)

    انجیل مرقس سرگذشت اصلی عیسی را با استفاده از متن انجیل به عنوان فیلمنامه، کلمه به کلمه به روی صفحه می آورد. توسط پروژه لومو فیلمبرداری شده است