Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

Txhua Tshooj

 • मत्तीको सु-समाचार (3h 9m)

  शुरुका इसाई शताब्दीहरूमा मत्तीको सुसमाचार सब भन्दा लोकप्रिय सु-समाचारको पत्र थियो।यो इसाई समुदायको लागि लेखिएको थियो जुनबेला यो समुदाय यहूदी संसारबाट ... more

 • मर्कूसको सु-समाचार (2h 3m)

  मर्कूसको सु-समाचारको पुस्तकले मूल येशूको कथालाई पर्दामा ल्याएको छ र त्यसमा सु-समाचारको पुस्तकलाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गरेको छ, शब्द-बाट-शब्द। लुमो... more

 • The Gospel of Luke (3h 24m)

  THE GOSPEL OF LUKE, more than any other, fits the category of ancient biography. Luke, as “narrator” of events, sees Jesus as the “Savior” of all peop... more

 • यूहन्नाको सु-समाचार (2h 40m)

  यूहन्नाको सु-समाचार सबैभन्दा पहिलो फिल्माइएको बाइबलीय पाठ हो जुन लेखिए जस्तै नै बनाईएको थियो। मौलिक येशूको कथालाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गर्दै - शब्... more