परिवार मैत्री

सु-समाचारीय पत्रहरुको पहिलो- पटक शब्द-बाट-शब्द अनुकूलन र यसको लिपिको रूपमा मूल कथा प्रयोग गरेर सुसमाचारका पुस्तकहरू - मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्नाका सुसमाचारका पुस्तकहरू लगायत- जसले इतिहासको सबैभन्दा पवित्र लेखाईहरूमा नयाँ प्रकाश दिन्छ।

भागहरू

  • मर्कूसको सु-समाचार (2h 20m)

    मर्कूसको सु-समाचारको पुस्तकले मूल येशूको कथालाई पर्दामा ल्याएको छ र त्यसमा सु-समाचारको पुस्तकलाई यसको लिपिको रूपमा प्रयोग गरेको छ, शब्द-बाट-शब्द। लुमो... more