કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

મૂળ વર્ણનને તેના સંવાદ તરીકે વાપરીને સુવાર્તાને શબ્દશઃ સ્વીકારીને સૌ પ્રથમ વખત - જેમાં સમાવેશ છે માથ્થી, માર્ક, લૂક અને યોહાનની સુવાર્તા- ઈતિહાસના સૌથી પવિત્ર શાસ્ત્રમાંના એક શાસ્ત્ર ઉપર નવો પ્રકાશ પાડે છે.

એપિસોડ્સ

  • માર્કની સુવાર્તા (2h 20m)

    સુવાર્તાના વચનોને શબ્દશઃ તેના સંવાદ તરીકે વાપરીને, માર્કની સુવાર્તા ઈસુના મૂળ વર્ણનને પડદા ઉપર રજૂ કરે છે. લ્યુમો પ્રોજેકટ દ્વારા ફિલ્માંકન થયુ છે.