دوستی خانوادگی

وقتی هنلی و خانواده اش خانۀ راحت خود را در آفریقای جنوبی ترک کردند تا در خط مقدم در افغانستان خدمت کنند، از خطرات آن با خبر بودند. اما با این وجود آنها دعوت خدا را رد نمی کنند.