ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಹನ್ನೆಲಿಯ ಕಥೆ

ವೀರರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಣಿ

ಹನ್ನೆಲಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.