కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ముందు వరుసలో సేవ చేయడానికి హన్నెలీ మరియు ఆమె కుటుంబం దక్షిణాఫ్రికాలోని వారి సౌకర్యవంతమైన ఇంటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు, వారి నిర్ణయం వల్ల పొంచియున్న అపాయం వారికి తెలుసు. అయినా వారు దేవుని పిలుపును తిరస్కరించలేదు.