دوستی خانوادگی

شکنجه شده برای مسیح

سرگذشت تصویری شبان ریچارد وورمبراند آنطوری که در پر فروش ترین کتاب بین المللی "شکنجه شده برای مسیح" بازگو شده است. در سال 1945، کمونیست ها قدرت را به دست گرفتند و یک میلیون سرباز روسی را به کشور محبوب خود، رومانی ریختند. کشیش وورمبراند توسط پلیس مخفی دستگیر و به عنوان "زندانی شمارۀ 1 نگهداری می شود. 14 سال شکنجۀ غیرقابل تصور در زندان کمونیست نتوانست ایمان او را بشکند.