కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

క్రీస్తు కొరకు హింసించబడ్డాడు(టార్చర్ద్ ఫర్ క్రైస్ట్)

ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ సెల్లర్ టార్చర్డ్ ఫర్ క్రైస్ట్ లో చెప్పబడిన , పాస్టర్ రిచర్డ్ వర్ంబ్రాండ్ యొక్క నాటకీయ సాక్ష్యం. 1945 లో, కమ్యూనిస్టులు అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని, ఒక మిలియన్ రష్యన్ దళాలను పాస్టర్ రిచర్డ్ కు ప్రియమైన రొమేనియాలోకి చొప్పించారు. పాస్టర్ వుర్మ్‌బ్రాండ్‌ను రహస్య పోలీసులు బంధించి "ఖైదీ నంబర్ 1" గా ఉంచారు. కమ్యూనిస్ట్ జైలులో 14 సంవత్సరాల ఊహాతీతమైన హింస అతని విశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం తక్కువ చేయలేదు.