საოჯახო

The first-ever word-for-word adaptation of the gospels using the original narrative as its script — including The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John — sheds new light on one of history’s most sacred texts.

ეპიზოდები

 • Matta İncili (3h 9m)

  Matta İncili, Hıristiyanlığın erken yüzyıllarında en popüler İncil idi. Yahudi dünyasından ayrılmaya başlayan bir Hıristiyan topluluğu için yazılmışt... more

 • The Gospel of Mark (2h 3m)

  THE GOSPEL OF MARK brings the original Jesus narrative to the screen using the Gospel text as its script, word for word. Filmed by the Lumo Project.

 • Luka İncili (3h 24m)

  LUKA İNCİLİ, diğerlerine nazaran daha çok eski biyografi kategorisine uyuyor. Olayların “anlatıcısı” olan Luka, İsa'yı tüm insanların “Kurtarıcısı,” ... more

 • Yuhanna İncili (2h 40m)

  YUHANNA İNCİCİLİ, İncil metninin tamamen yazıldığı şekliyle filme alınmış ilk versiyonudur. Senaryosu ,kelimesi kelimesine orijinal İsa anlatısını esa... more