കുടുംബ സൗഹൃദപരമായ

മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ - യഥാർത്ഥ വിവരണത്തെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പദാനുരൂപമായ അനുരൂപീകരണം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

അദ്ധ്യായങ്ങൾ

 • മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം (3h 9m)

  മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സുവിശേഷമായിരുന്നു. യഹൂദ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത... more

 • മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം (2h 3m)

  മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റായി, വാക്കിന് പദമായി, സുവിശേഷ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ യേശുവിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ല... more

 • ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം (3h 24m)

  ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷം, മറ്റേതിനെക്കാളും പുരാതന ജീവചരിത്രത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. സംഭവങ്ങളുടെ "ആഖ്യാതാവ്" എന്ന നിലയിൽ ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ എല്ലാവര... more

 • യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം (2h 40m)

  യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ ബൈബിൾ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രീകരിച്ച പതിപ്പാണ്. യഥാർത്ഥ ജീസസ് ആഖ്യാനത്തെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിച്... more