குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் யோவான் ஆகியோரின் சுவிசேஷ நூல்களில்உள்ள வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மை சம்பவங்களிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்புகள் வரலாற்றின் மிக முக்கியமான புனித நூல்கள் ஒன்றில் புதிய வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

அத்தியாயங்கள்

 • மத்தேயு சுவிசேஷம் (3h 9m)

  மத்தேயு சுவிசேஷம் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ நூற்றாண்டுகளில் மிகவும் பிரபலமானது. இந்த சுவிசேஷம் யூதர்களாய் இருந்து கிறிஸ்துவர்களாய் மாறிய கூட்டத்தினருக்காய் எழ... more

 • மாற்கு சுவிசேஷம் (2h 3m)

  மாற்கு தமது சுவிசேஷத்தில் இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது நடந்த சம்பவங்களை தமது சுவிசேஷசத்தின் வாயிலாக ஒவ்வெரு வார்த்தை வார்த்தையாக எடுத்து நமக்கு வ... more

 • லூக்கா சுவிசேஷம் (3h 24m)

  லூக்காவின் சுவிசேஷசம், மற்ற சுவிசேஷத்தை விட பண்டைய கால சுயசரிதை வகைக்கு பொருந்துகிறது. லூக்கா, நிகழ்வுகளின் "விவரிப்பாளராக", இயேசு கிறிஸ்துவை அனைத்து ... more

 • யோவான் சுவிசேஷம் (2h 40m)

  இந்த யோவான் சுவிஷேசமானது வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை கொண்டு படமாக்கப்பட்ட முதல் பதிப்பாகும். இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான சம்பவங்களை ஆதாரமாக பயன்படுத்தி, அ... more