കുടുംബ സൗഹൃദപരമായ

മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ - യഥാർത്ഥ വിവരണത്തെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പദാനുരൂപമായ അനുരൂപീകരണം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

അദ്ധ്യായങ്ങൾ

  • മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം (2h 7m)

    മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റായി, വാക്കിന് പദമായി, സുവിശേഷ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ യേശുവിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ല... more

  • ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം (3h 29m)

    ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷം, മറ്റേതിനെക്കാളും പുരാതന ജീവചരിത്രത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. സംഭവങ്ങളുടെ "ആഖ്യാതാവ്" എന്ന നിലയിൽ ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ എല്ലാവര... more