കുടുംബ സൗഹൃദപരമായ

മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ - യഥാർത്ഥ വിവരണത്തെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പദാനുരൂപമായ അനുരൂപീകരണം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

അദ്ധ്യായങ്ങൾ

  • മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം (3h 9m)

    മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സുവിശേഷമായിരുന്നു. യഹൂദ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത... more

  • മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം (2h 3m)

    മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റായി, വാക്കിന് പദമായി, സുവിശേഷ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ യേശുവിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ല... more

  • യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം (2h 25m)

    യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ ബൈബിൾ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രീകരിച്ച പതിപ്പാണ്. യഥാർത്ഥ ജീസസ് ആഖ്യാനത്തെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിച്... more