குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் யோவான் ஆகியோரின் சுவிசேஷ நூல்களில்உள்ள வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மை சம்பவங்களிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்புகள் வரலாற்றின் மிக முக்கியமான புனித நூல்கள் ஒன்றில் புதிய வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

அத்தியாயங்கள்

  • லூக்கா சுவிசேஷம் (3h 38m)

    லூக்காவின் சுவிசேஷசம், மற்ற சுவிசேஷத்தை விட பண்டைய கால சுயசரிதை வகைக்கு பொருந்துகிறது. லூக்கா, நிகழ்வுகளின் "விவரிப்பாளராக", இயேசு கிறிஸ்துவை அனைத்து ... more