కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

సువార్త సేకరణ అనే ఈ సిరీస్, మత్తయి,మార్కు,లూకా మరియు యోహాను సువార్తలతో సహా - అసలైన కధనాలను ఉపయోగించి,ప్రతీ పద అనుకరణ తో వ్రాయబడిన మొట్ట మొదటి రచన- చరిత్ర లోనే అత్యంత పవిత్రమైన గ్రంధము యొక్క అర్ధవంతమయిన వివరణ.

ఎపిసోడ్లు

  • మత్తయి సువార్త (3h 9m)

    మత్తయి సువార్త, క్రైస్తవ్యం ప్రారంభ శతాబ్ధాలలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందిన సువార్త. క్రైస్తవ సమాజం యూదా ప్రజల నుండి వేరుపడుతున్నపుడు, వారి కొరకు వ్రాయబడి... more

  • మార్కు సువార్త (2h 3m)

    సువార్త లోని ప్రతీ ఒక్క పదాన్ని ఈ చలనచిత్రానికి స్క్రిప్ట్ గా ఉపయోగించి యేసు పలికిన అసలైన మాటలను తెరమీదికి తీసుకొచ్చింది ఈ మార్కు సువార్త అనే చిత్రం.... more

  • యోహాను సువార్త (2h 25m)

    యోహాను సువార్త అనే ఈ చిత్రం,బైబిలు గ్రంధములో యేసు పలికిన అసలైన మాటలను ఈ చిత్రానికి కథగా, ప్రతీ మాటనూ ఉపయోగించి, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చిత్రీకరించబడినది.ఈ... more