เป็นมิตรต่อครอบครัว

ครั้งแรกของการแปลงเนื้อหาพระกิตติคุณมาแบบคำต่อคำ โดยใช้เรื่องในพระคัมภีร์เป็นบท คือจากพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น ทำให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีสีสันใหม่ๆ ขึ้นมา

ตอน

  • พระกิตติคุณมัทธิว (3h 9m)

    พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวย... more

  • พระกิตติคุณมาระโก (2h 3m)

    พระกิตติคุณมาระโกนำคำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาสู่หน้าจอโดยใช้ข้อความพระกิตติคุณเป็นบทแบบคำต่อคำ ถ่ายทำโดย Lumo Project

  • พระกิตติคุณยอห์น (2h 25m)

    พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์... more