เป็นมิตรต่อครอบครัว

ครั้งแรกของการแปลงเนื้อหาพระกิตติคุณมาแบบคำต่อคำ โดยใช้เรื่องในพระคัมภีร์เป็นบท คือจากพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น ทำให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีสีสันใหม่ๆ ขึ้นมา

ตอน

 • พระกิตติคุณมัทธิว (3h 10m)

  พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวย... more

 • พระกิตติคุณมาระโก (2h 3m)

  พระกิตติคุณมาระโกนำคำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาสู่หน้าจอโดยใช้ข้อความพระกิตติคุณเป็นบทแบบคำต่อคำ ถ่ายทำโดย Lumo Project

 • พระกิตติคุณลูกา (3h 25m)

  พระกิตติคุณลูกาเหมาะสมกับหมวดหมู่ชีวประวัติโบราณมากกว่าเรื่องอื่นๆ ลูกาในฐานะ "ผู้บรรยาย" เหตุการณ์ มองว่าพระเยซูทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของคนทั้งป... more

 • พระกิตติคุณยอห์น (2h 40m)

  พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์... more