เป็นมิตรต่อครอบครัว

ครั้งแรกของการแปลงเนื้อหาพระกิตติคุณมาแบบคำต่อคำ โดยใช้เรื่องในพระคัมภีร์เป็นบท คือจากพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น ทำให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีสีสันใหม่ๆ ขึ้นมา

ตอน

  • พระกิตติคุณมาระโก (2h 7m)

    พระกิตติคุณมาระโกนำคำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาสู่หน้าจอโดยใช้ข้อความพระกิตติคุณเป็นบทแบบคำต่อคำ ถ่ายทำโดย Lumo Project

  • พระกิตติคุณลูกา (3h 29m)

    พระกิตติคุณลูกาเหมาะสมกับหมวดหมู่ชีวประวัติโบราณมากกว่าเรื่องอื่นๆ ลูกาในฐานะ "ผู้บรรยาย" เหตุการณ์ มองว่าพระเยซูทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของคนทั้งป... more